.
Inspektor
 • Kraków
Inspektor
Kraków, Kraków, małopolskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w KrakowieMałopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor

Wydziału Kontroli

Warunki pracy • Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu w Krakowie oraz w Punkcie Obsługi Interesantów WIJHARS w Tarnowie w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie - kontrola artykułów rolno-spożywczych na terenie województwa małopolskiego,

 • Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym - budynek niedostosowany dla osób z niepełnosprawością ruchową, natomiast Punkt Obsługi Interesantów w Tarnowie jest dostosowany dla osób niepełosprawnych.

 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku w Krakowie, natomiast stanowisko pracy w Tarnowie znajduje się na VIII piętrze budynku Delegatury MUW, który jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowań w języku Braille przy wejściach do toalet, natomiast w dźwigach osobowych takie oznakowania się znajdują. Do budynku można wejść z psem asystującym. Budynek Delegatury MUW w Tarnowie od początku istnienia spełnia próg dostępności przestrzeni komunikacyjnych dla osób z ograniczeniami, poprzez znajdujące się w budynku dwie windy - po lewj stronie zaraz po wejściu do budynku w odległość ok. 15 m., podjazd przy głównym wejściu do obiektu dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich jak również innych interesantów jak np. matki  z wózkami dziecięcymi. Toaleta przystosowana dla osób z niepełosprawnoścami znajduje się na parterze Delegatury na wprost wind. W budynku są szerokie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze). Na parkingu znajdują się dostępne miejsca postojowe dla samochodów osobowych (miejsca dla osób posiadających stosowne zezwolenie na parkowanie w miejscu oznaczonym) na przyległym do budynku parkingu, jak również miejsce oznaczone przed głównym wejściem do budynku Delegatury. Drzwi do budynku są przeszklone i podzielone na dwa integralne skrzydła: jedno skrzydło otwiera się automatycznie, drugie skrzydło otwiera się manualnie.  W budynku zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuayjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 • W budynku w Krakowie jest winda, urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji, brak podjazdów,

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych takich jak: komputer, drukarka, kesrokopiarka, skaner, niszczarka do dokumentów,

 • Stres związany z kontrolą prowadzoną u przedsiębiorcy,

 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym warunków ich składowania i transportu, wraz ze sporządzaniem protokołów kontroli oraz innej wynikającej z przebiegu kontroli dokumentacji, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta;
 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za granicę wraz ze sporządzaniem dokumentacji będącej potwierdzeniem wyniku kontroli, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta;
 • Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy wraz ze sporządzeniem i wydaniem świadectwa jakości handlowej potwierdzającego lub niepotwierdzającego spełnienie przez daną partię produktu deklarowanej jakości, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi lub deklaracją producenta;
 • Sporządzanie projektów pism, decyzji administarcyjnych związanych z prowadzonym przez organ postępowaniem administracyjnym;
 • Opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu sporządzania sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych;
 • Archiwizacja dokumentów Wydziału Kontroli w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w WIJHARS.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • Dyspozycyjność dotycząca częstych wyjazdów służbowych;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności, towaroznawstwo, jakość i bezpieczeństwo żywności, biotechnologia i ogrodnictwo, biologia i hodowla zwierząt- zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Samodzielność;
 • Komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • pisemna zgoda na przetwarzanie szczególnych danych osobowych (posiadanie niepełnosprawności)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  ul. Ujastek 7

  31-752 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3680,00 zł brutto. Do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje: dodatek stażowy (wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).  Ponadto występują nagrody uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 13-ta" pensja, świadczenia socjalne (dofinansowanie do wypoczynku tzw. "wczasy pod gruszą" oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, zapomoga losowa w związku z indywidualnymi sytuacjami oraz zdarzeniami losowymi, zwrotna pomoc fiansowa na cele mieszkaniowe - niskoprocentowa pożyczka. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy" - nr ogłoszenia, osobiście do sekretariatu pokój 302 na III piętrze (drzwi po prawej stronie) lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po 21 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucane nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 11 01. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Kraków - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254