.
Inspektor farmaceutyczny
 • Ciechanów
Inspektor farmaceutyczny
Ciechanów, Ciechanów, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor farmaceutyczny


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor farmaceutyczny

Dział Inspektorów Farmaceutycznych

Warunki pracy

praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego,kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu,stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniemW służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi,
 • nadzoruje jakość produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • sporządza protokoły z kontroli, prowadzi dokumentacę kontrolowanych podmiotów,
 • przygotowuje projekty decyzji zawierających zalecenia pokontrolne,
 • opiniuje przydatność lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny i inne,
 • kontroluje reklamy działalności apteki,
 • przygotowuje pisma i odpowiedzi na pisma

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne,
  prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
  warunek-spełnienie wymagań z art.114 a ustawy Prawo Farmaceutyczne.

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia

 • Znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B –czynne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  ul. Floriańska 10

  03-707 Warszawa

  z dopiskiem oferta pracy- Inspektor farmaceutyczny – Ciechanów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Praca Ciechanów
 • Ciechanów - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895