.
Inspektor farmaceutyczny
 • Konin
Inspektor farmaceutyczny
Konin, Konin, wielkopolskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Inspektor farmaceutyczny


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu - Delegatura w Koninie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu - Delegatura w Koninie oraz w terenie - w siedzibach kontrolowanych podmiotów na terenie województwa wielkopolskiego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: w urzędzie zlokalizowane jest w budynku przy Al.1 Maja 7 w Koninie, na II piętrze, z dostępem do windy osobowej. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera, urządzeń biurowych i prowadzeniem samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi nadzór nad aptekami i punktami aptecznymi. Przygotowuje dokumentację oraz projekty decyzji w sprawie udzielania, zmiany, cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia na prowadznie apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej i punktu aptecznego. Opiniuje przydatność lokalu przeznaczonego na aptekę lub punkt apteczny na podstawie złożonego planu i opisu technicznego. Kontroluje apteki i punkty apteczne. Współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zapobiegania naruszeniu prawa w obrocie detalicznym produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • Opiniuje przydatność lokalu przeznaczonego na placówkę detalicznego obrotu pozaaptecznego. Kontroluje placówki obrotu pozaaptecznego. Wspólpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zapobiegania naruszeniu prawa w obrocie pozaaptecznym produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu, oraz prób produktów leczniczych i wyrobów medycznych kwestionowanych serii, analizowanie wyników badań, przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
 • Wykonuje zadania związane z kontrolą warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zadania związane z kontrolowaniem stacji sanitarno-epidemiologicznych.
 • Wykonuje zadania związane z kontrolowaniem właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych, przygotowuje oceny i analizy stanu zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, prowadzi zintegrowany system monitorowania obrotu produktami leczniczymi.
 • Współpracuje ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji, z samorządem aptekarskim i innymi samorządami.
 • Wykonuje zadania związane z kontrolą obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1.
 • Prowadzi podstawową dokumentację nadzorowanych jednostek, opracowuje informacje i sporządza sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw.
 • Realizuje ogólne obowiązki pracownicze, w tym realizuje inne zadania zlecone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i kierownika Delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietów biurowych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • skuteczne komunikowanie się.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie kandydata/kandydatki, że z chwilą podjęcia zatrudnieniania nie będzie prowadził/prowadziła działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi inspekcji farmaceutycznej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

  ul. Szwajcarska 5

  61-285 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Przy składaniu dokumentów prosimy o powołanie na numer ogłoszenia.Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.Polecamy inne podobne oferty pracy

Konin - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 190
22 129