.
Inspektor
 • Warszawa
Inspektor
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw obsługi organizacyjno-logistycznej i finansowo-księgowej spotkań, posiedzeń, konferencji oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

w Wydziale Organizacji Wizyt w Biurze Dyrektora Generalnego

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin

na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Na stanowisku występują: praca w terenie, wysiłek fizyczny, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, presja czasu.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje pod względem organizacyjno-logistycznym posiedzenia Rady Ministrów, spotkania, narady, wideokonferencje i konferencje krajowe Prezesa RM, Wicepremierów, kierownictwa KPRM, odbywające się w siedzibie Kancelarii i poza nią, a także organizację w KPRM konferencji i spotkań na rzecz urzędów administracji publicznej i innych instytucji oraz realizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym
 • Dokonuje zakupów (stałych i doraźnych) upominków w odpowiednich grupach asortymentowych, np. z uwzględnieniem szczególnych potrzeb wynikających z charakteru wizyty Prezesa RM i osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii w tym obszarze
 • Nadzoruje służby techniczne Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) współpracujące przy organizacji posiedzeń, konferencji, spotkań na terenie Kancelarii i poza nią, w tym nadzoruje od strony finansowo-księgowej
 • Obsługuje wizyty rządowych delegacji zagranicznych w RP, krajowe spotkania, posiedzenia i konferencje od strony finansowo-księgowej zgodnie z uregulowaniami prawnymi (prawo zamówień publicznych i wewnętrzne procedury KPRM)
 • Organizuje obsługę wizyt rządowych delegacji zagranicznych w RP w zakresie współdziałania m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Służbą Ochrony Państwa, Departamentem Spraw Zagranicznych KPRM, Centrum Informacyjnym Rządu KPRM oraz koordynuje działania służb COAR i usługodawców zewnętrznych
 • Realizuje zamówienia zakupu i dostaw m.in. dekoracji kwiatowych, wiązanek okolicznościowych i wieńców pogrzebowych oraz szarf z nadrukiem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, w tym asertywność, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi wizyt, spotkań i konferencji
 • Przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • Wiedza z zakresu: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (kopię dyplomu, a w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię dyplomu potwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Miejsce składania dokumentów:

  1.Wysyłając na adres:

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

  2.Składając osobiście:

  Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).

  3.Aplikując przez ePUAP lub na adres:

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 129233, BDG/110

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

 • własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub

 • podpisem elektronicznym kwalifikowanym.Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/0a04f9e3-44a6-473a-985c-835b8148087dZachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnejDo składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. • Praca Warszawa
 • Inspektor Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895