.
Inspektor
 • Rzeszów
Inspektor
Rzeszów, Rzeszów, podkarpackie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w RzeszowiePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw orzecznictwa i inspekcji

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno – kontrolnych i przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu rzeszowskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych możliwa praca na wysokości i narażenie na zmienne warunki atmosferyczne. Do dyspozycji dwa samochody służbowe bez kierowcy- wskazane posiadanie prawa jazdy. Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowalnego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
 • przygotowywanie projektów decyzji , postanowień administracyjnych i innych pism,
 • opracowywanie analiz, sprawozdań i ocen oraz statystyk w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
 • prowadzenie kontroli i ewidencji obiektów wielkopowierzchniowych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspketora w Rzeszowie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych,
 • Umiejetność obsługi komputera,
 • Komunikatywność i zdolnosci analityczne
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  35-005 Rzeszów, ul. Batorego 9

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty należy składać w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze z dopiskiem "Oferta pracy". Oferty niekompletne oraz przesłane drogą elektroniczną , faksem lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 8626268 wew. 22 lub 603993273

Polecamy inne podobne oferty pracy

Rzeszów - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 218
21 690