.
Inspektor
 • Warszawa
Inspektor
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw ds. uzgodnień i zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Warszawie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa, wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • zagrożenie korupcją,

 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • praca w terenie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego,

 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpracuje w przygotowywaniu i ewidencjonowaniu decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg, przesyła wniesione w tych sprawach środki zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe w ww. zakresie,
 • Współpracuje w przygotowywaniu i ewidencjonowaniu postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego oraz opiniuje sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego,
 • ewidencjonuje i opiniuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,
 • rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu,
 • współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w sposób nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dróg,
 • opiniuje i ewidencjonuje projekty podziałów działek przyległych do pasa drogowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie, budownictwie lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem.
 • wykształcenie: średnie drogowe lub wyższe w zakresie inżynierii lądowej lub konstrukcji budowlanych i inżynierskich lub w zakresie gospodarki przestrzennej,
 • uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty)
 • kopia uprawnień budowlanych wykonawczych w zakresie budownictwa ogólnego.
 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Oddział w Warszawie

  ul. Mińska 25

  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Nr ogłoszenia- Inspektor na zastępstwo Z-3”)

  lub pocztą elektroniczną na adres

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 509
22 741