.
Inspektor
 • Białystok
Inspektor
Białystok, Białystok, podlaskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej

w Biurze Obsługi Urzędu

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • segreguje, skanuje i rejestruje w systemie EZD korespondencję wpływającą do Urzędu
 • prowadzi skład chronologiczny dokumentów objętych elektronicznym zarządzaniem dokumentacją
 • przyjmuje i wysyła korespondencję i przesyłki oraz segreguje i kopertuje korespondencję wysyłaną do gmin i powiatów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub posiadanie takiego poświadczenia
 • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub kopia potwierdzająca posiadanie takiego poświadczenia
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  - Podlaski Urząd Wojewódzki, Biuro Organizacji i Kadr ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok;

  - lub prześlij elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP – /4868hwsklk/skrytka;

  - bądź złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (parter);

  z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia …… ”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP i stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,- do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,- w ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu). Informacje o kolejnych etapach naboru będą przesyłane do zakwalifikowanych kandydatów pocztą elektroniczną (bądź telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail). Kandydaci, którzy nie zostaną dopuszczeni do kolejnych etapów rekrutacji nie będą o tym fakcie informowani,- kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane, opatrzone datą oświadczenia. Oferty nie podlegają uzupełnieniu.- aplikacja, która nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów (dokumenty niezbędne) oraz złożona po terminie - ZOSTANIE ODRZUCONA!!!- informacje o najczęściej popełnianych błędach przy składaniu ofert zamieszczone są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/dodatkowe-informacje-dla-kandydatow- skorzystaj z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/Wzory-oswiadczen- nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy;- wszystkie szczegóły naboru określa Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/procedura-naboru-na-wolne-stanowiska-pracy-w-podlaskim-urzedzie-wojewodzkim- Etapy procesu naboru:I etap – weryfikacja dokumentów;II etap - sprawdzian wiedzy (oraz sprawdzian umiejętności w zależności od wymagań    niezbędnych);III etap - rozmowa kwalifikacyjna z komisją;- Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Białystok - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 708
20 823