.
Inspektor
 • Warszawa
Inspektor
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Okręgowy Urząd Probierczy w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw analiz chemicznych stopów metali szlachetnych

w Laboratorium Analiz Chemicznych

Warunki pracy • Praca w laboratorium.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego.

 • Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - bariery architektoniczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bada zawartość metali szlachetnych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami analizy chemicznej.
 • Wykonuje analizy stopów srebra i złota w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.
 • Przygotowuje niezbędne odczynniki chemiczne.
 • Zbiera materiały poanalityczne w celu odzysku z nich metali szlachetnych.
 • Rejestruje próbki stopów i wyrobów przyjętych do badania metodami analizy chemicznej.
 • Prowadzi system ewidencji wyników analiz.
 • Przeprowadza konserwacje wyposażenia oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą sprzęt przyjęty do użytkowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie chemiczne
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1800 z późn. zm.)
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Bezstronność i sumienność.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe techniczne o kierunku chemia,
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

  ul. Elektoralna 2

  00-139 Warszawa  Sekretariat Urzędu

  klatka nr 7, I piętro, pokój nr 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


129 952
20 683