.
Inspektor
 • Warszawa
Inspektor
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Komenda Rejonowa Policji Warszawa IKomendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor

w Wydziale Prewencji

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin- wymuszona pozycja ciała- naturalne i sztuczne oświetlenie- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie korespondencji z Kancelarii Jawnej i od Dyżurnego KRP W-wa I wraz z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi
 • przygotowywanie korespondencji i dokumentacji przeznaczonej do wysyłki
 • prowadzenie i rejestrowanie dokumentacji w dziennikach korespondencyjnych i ewidencji pomocniczej (tj. skorowidz, dziennik podawczy, książka doręczeń)
 • obsługa i wprowadzanie danych do programu e-poczta
 • współpraca z Sądami, Prokuraturą i innymi jednostkami organizacyjnymi Policji
 • kompletowanie, porządkowanie i przekazywanie spraw ostatecznie zakończonych "OZ" do składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno - biurowym
 • organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych(Dz.U z 2019r poz 742 ze zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia uprawniającego do dostępu do infomacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

  ul. Wilcza 21

  00-544 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem wydanym przez inny uprawniony podmiot.Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


138 687
22 527