.
Inspektor
 • Kraków
Inspektor
Kraków, Kraków, małopolskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w KrakowieKomendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw obsługi dziennika podawczego

w Wydziale Prezydialnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Warunki pracy

Praca polega na przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, przekazywaniu i wysyłaniu dokumentów jawnych a także obsłudze elektronicznego dziennika podawczego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. Do zakresu zadań pracownika należy nadto monitorowanie skrytek KWP w Krakowie na portalu ePUAP w celu odbierania wpływajacych dokumentów i weryfikowaniu podpisów elektronicznych oraz przygotowanie odpowiedzi na pisma do sądów i prokuratur, na podstawie ustaleń dokonanych w wydziałach merytorycznych, w celu zapewnienia wymiany informacji międzyinstytucjonalnej. Praca biurowa, pracownik wykonuje czynności o charakterze statecznym (pracę przy biurku i komputerze) oraz dynamicznym (odbiór korespondencji z pomieszczeń Poczy Specjalnej oraz recepcji i biura przepustek mieszczacych się w innej części budynku). Praca na wskazanym stanowisku wykonywana jest w sytemie jednozmianowy, ośmiogodzinnym, w oświetelniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Pomieszczenia biurowe Kancelarii Ogólnej Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie, mieszczące się w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, na VI piętrze budynku, ze względu na bariery architektoniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (licznie zastosowane środki bezpieczeństwa fizycznego, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zetaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych - kserokopiarka, drukarka, niszczarka papieru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikuje korespondencję wpływającą do kierownictwa jednostki oraz właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych KWP w Krakowie jak również przekazuje ją do właściwych wydziałów na podstawie nie budzącej wątpliwości treści lub sygnatury literowej,
 • współuczestniczy w ewidencjonowaniu całości korespondencji wpływającej do KWP w Krakowie i obsłudze elektronicznego dziennika podawczego, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
 • monitoruje skrytki KWP w Krakowie na portalu ePUAP, odbieranie wpływających dokumentów i weryfikowanie podpisów elektronicznych,
 • przygotowuje pisma do sądów i prokuratur potwierdzających zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników, na podstawie ustaleń dokonanych w Wydziale Kadr KWP w Krakowie,
 • dostarcza korespondencję do instytucji i urzędów na terenie Krakowa oraz nadaje listy i przesyłki do wskazanych adresatów, zapewnia właściwy i szybki obieg dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • powyżej 1 roku stażu w pracy administracyjno-biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: powyżej 1 roku stażu w pracy administracyjno-biurowej (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.

 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).

 • http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc

 • O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia

  oferty do urzędu.

 • Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich

  terminie.

 • Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).

 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w

  KWP w Krakowie.

 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Kraków - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


138 687
22 527