.
Inspektor
 • Chełm
Inspektor
Chełm, Chełm, lubelskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Komenda Miejska Policji w ChełmieKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor

Zespołu Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w budynku Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, przy ulicy Żwirki i Wigury 20, w pomieszczeniu biurowym Zespołu Kadr i Szkolenia w pełnym wymiarze czasu pracy,

w systemie jednozmianowym w godzinach 7:30 - 15:30. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z wprowadzaniem danych do systemów informatycznych, obsługą komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych (faks, drukarka, telefon), pracą z dokumentami oraz prowadzeniem rozmów telefonicznych zewnętrznych jak i wewnętrznych.Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt biurowy i komputerowy. Oświetlenie w pomieszczeniach pracy naturalne i sztuczne. Budynek trzykondygnacyjny nie jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, ponieważ istnieje jedynie podjazd na zewnątrz budynku oraz jeden sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych znajdujący się na parterze budynku. Pozostała część budynku posiada bariery architektoniczne takie jak: schody, brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje przedsięwzięcia związane z przygotowaniem obronnym Policji w zakresie właściwości Zespołu Kadr i Szkolenia.
 • Przygotowuje rozkazy organizacyjne, etat oraz regulamin Jednostki Zmilitaryzowanej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
 • Współpracuje z WCR w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do Jednostki Zmilitaryzowanej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
 • Wyłącza od powołania do czynnej służby wojskowej określoną kategorię osób, w tym policjantów i pracowników cywilnych.
 • Prowadzi całość zagadnienia dotyczącego urlopów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KMP w Chełmie i jednostek podległych.
 • Przechowuje dokumentację dotyczącą wniosków o przyznanie nagród uznaniowych oraz sporządza na ich podstawie rozkazy personalne.
 • Wprowadza dane do Systemu Wspomagania Obsługi Policji w zakresie posiadanych uprawnień.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość Kodeksu Pracy
 • Umiejętność efektywnego wykorzystywania czasu pracy
 • Samodzielność, dokładność
 • Komunikatywność, odpowiedzialność
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowym
 • Dobra znajomość obsługi komputera i uradzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” (druk oświadczeń można pobrać z załączonego do ogłoszenia pliku)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Chełmie

  Zespół Kadr i Szkolenia

  ul. Żwirki i Wigury 20

  22-100 Chełm

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego

  i wydania poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa

  w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

 • KMP w Chełmie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl oraz http://bip.chelm.kmp.policja.gov.pl.

 • Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 roku przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 poz.342, 497 i 1195)

 • Praca Chełm
 • Chełm - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895