.
Inspektor
 • Gdańsk
Inspektor
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Okręgowy Urząd Probierczy w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor

- Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Warunki pracy

- Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.- Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma bezpośredni kontakt z metalami m. in. nikiel, ołów, metale szlachetne.- Praca wymaga wykonywania precyzyjnych czynności przy drobnych elementach biżuterii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługuje interesantów, w celu przyjecia i wydania wyrobów zgłoszonych do badania i oznaczania cechami probierczymi. Oblicza i przyjmuje należności za czynności probiercze.
 • Bada wyroby z metali szlachetnych metodą przybliżoną na kamieniu probierczym oraz metodą fluorescencji rentgenowskiej, w celu określenia ich próby.
 • Oznacza wyroby z metali szlachetnych cechami probierczymi, metodą tradycyjna i laserową, w celu potwierdzenia ich próby.
 • Wystawia świadectwa badania, zaświadczenia oraz decyzje dotyczące badanych wyrobów i matariałów z metali szlachetnych, w celu udokumentowania wyników badania wyrobów, które nie mogą być oznaczone cechami probierczymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie chemiczne
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1800 z późn. zm.).
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Zdolności manualne.
 • Umiejętność rozróżniania barw i odcieni.
 • Uczciwość, bestronność i sumnienność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe chemiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

  - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

  ul. Polanki 124c

  80-308 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Gdańsk - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


138 687
22 527