.
Inspektor
 • Gdańsk
Inspektor
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w GdyniWojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw kontroli

w Wydziale Kontroli

Warunki pracy

Praca w biurze WIJHARS, obsługa urządzeń biurowych, krajowe lub zagraniczne podróże służbowe, stres związany z obsługą klienta.   -         Siedziba urzędu znajduje się na IV piętrze w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Polska 15 w Gdyni.-         Miejsce wykonywania pracy: CUA KOGA, ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk-         Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.-         Większa część prac wykonywana jest w pozycji siedzącej.-         Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.-         Stanowisko wymaga sprawności ruchowej związanej z pracą w terenie.-         Prowadzenie pojazdów służbowych związane z czynnościami kontrolnymi.Wyjazdy służbowe teren województwa pomorskiego:- porty morskie Gdańsk i Gdynia,

- związane z czynnościami kontrolnymi w przedsiębiorstwach produkujących artykuły rolno-spożywcze, prowadzących handel hurtowy i detaliczny artykułami rolno-spożywczymi,

- związane z kontrolą towarów importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej.-         Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami.-         Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer (laptop), drukarkę i telefon.-         WIJHARS ma siedzibę na IV piętrze w budynku przy ul. Polska 15 w Gdyni, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi wejściowe na parterze mają szerokość 90 cm i posiadają system samozamykający. Bezpośrednio z wejścia głównego nie ma dostępu do windy. Drzwi w pomieszczeniach biurowych mają 80 cm szerokości. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

- Budynek Centrum Administracyjnego CAU KOGA jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada drzwi automatyczne oraz windę. Biuro WIJHARS mieści się na II piętrze. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zajmować się będzie kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym, sprowadzanych z zagranicy oraz wywożonych za granicę.
 • Kontrolą warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.
 • Współuczestniczeniem w opracowywaniu informacji i sprawozdań o wynikach kontroli dla jednostek nadrzędnych oraz w celu przekazania tych informacji jednostkom kontrolowanym oraz zainteresowanym organom innych inspekcji.
 • Dokonywaniem na wniosek przedsiębiorcy oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydawaniem świadectw jakości handlowej.
 • Kontrolą prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu rolno-spożywczym.
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Word, Excell.
 • Czynne prawo jazdy, Kat. B, praktyczne prowadzenie pojazdu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe technologia przetwórstwa spożywczego, towaroznawstwo, rolniczy.
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych.
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Język angielski komunikatywny.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Dyspozycyjność (praca w terenie).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Podpisana klauzula zgody dotycząca procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - można pobrać ze strony Internetowej WIJHARS w Gdańsku w zakładce ogłoszenia i BIP
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku, 81-339 Gdynia, ul. Polska 15.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu. Wymagane oświadczenia, życiorys oraz list motywacyjny powinny być odręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata składającego ofertę. Osoby spełniające wymagania formalne, które po analizie ofert, zostaną zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru, będą powiadomione o terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej lub telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do WIJHARS). Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.Pracownikowi przysługuje:- dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)

- nagrody jubileuszowe.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Gdańsk - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


151 313
25 274