.
Inspektor
 • Rzeszów
Inspektor
Rzeszów, Rzeszów, podkarpackie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w RzeszowiePodkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw kontroli

w Wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i Paliw

Warunki pracy • praca wiążąca się z wyjazdami w teren samochodem służbowym lub środkami komunikacji publicznej,

 • praca administracyjno-biurowa,

 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, skaner,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • praca na I piętrze,

 • praca: poniedziałek, środa do piątku od 7:15 do 15:15, wtorek od 8:00 do 16:00,

 • praca wymagająca pracy z klientami,

 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczy w kontrolach w celu poznania zasad i trybu ich prowadzenia w celu przygotowania do samodzielnej pracy
 • zaznajamia się z trybem prowadzenia postępowań pokontrolnych i administracyjnych w celu przygotowania do samodzielnej pracy
 • przygotowuje projekty prostych pism w postępowaniach prowadzonych w następstwie przeprowadzonych kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw o Inspekcji Handlowej, o Służbie Cywilnej, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • posiadanie Prawa jazdy kategorii "B",
 • znajomość języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • znajomość ustawy "Prawo przedsiębiorców" rozdział V,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie Prawa jazdy.
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

  ul. 8-go Marca 5,

  35-959 Rzeszów  Aplikować na stanowisko można składając dokumenty osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez e-PUAP.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Komisja do spraw naboru:- przeprowadza ocenę złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalno-prawnych oraz niezbędnych – oferty niespełniające tych wymagań nie podlegają dalszej ocenie;- przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, w przypadku, gdy ilość ofert spełniających wymagania formalno-prawne i obowiązkowe jest:- mniejsza lub równa 10 z wszystkimi kandydatami,- większa lub równa 11 minimum 10 kandydatami, spełniającymi w ocenie Komisji w  największym stopniu wymagania dodatkowe.Po zakończonych rozmowach Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, których przedstawi Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej celem zatrudnienia wybranego kandydata.Zastrzega się możliwość do zamknięcia przedmiotowego postępowania bez wskazania przyczyny.O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Rzeszów - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 450
21 727