.
Informatyk
 • Olsztyn
Informatyk
Olsztyn, Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Informatyk


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Informatyk do spraw zapewnienia obsługi informatycznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Wydziale Organizacji i Kadr

Warunki pracy

-       praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu-       kontakt z klientem wewnętrznym-       bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi)-       narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru-       czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)-       wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul.Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • serwisuje sprzęt komputerowy (konserwacja, konfiguracja, diagnozowanie, naprawa, złomowanie) i oprogramowania użytkowanego w Urzędzie w celu utrzymania w stanie stałej sprawności technicznej i technologicznej;
 • administruje systemami informatycznymi, sieciami komputerowymi oraz obsługuje wideokonferencje w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności użytkowanych systemów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych;
 • obsługuje dostawy i prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego w celu zapewnienia właściwego gospodarowania sprzętem komputerowym;
 • archiwizuje dane, analizuje zagrożenia w sieciach komputerowych oraz monitoruje zabezpieczenia systemów i danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z informatyką
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania – wiedza ogólna z informatyki
 • znajomość budowy i podstaw funkcjonowania sieci opartych na protokole IP, systemów Windows i Linux, konfiguracji urządzeń sieciowych (rutery, switche)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, wyższe o profilu informatycznym lub podyplomowe w zakresie informatyki
 • przeszkolenie: Certyfikat Microsoft, Certyfikat CISCO
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość: języków HTML, xHTML, Javascript, XML
 • znajomość zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość podstaw projektowania stron www
 • znajomość administracji bazami danych w szczególności SQL
 • umiejętność współpracy, pozytywne podejście do klienta, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  W wersji papierowej:

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

  10-575 Olsztyn

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia oraz miejsce pracy)" na liście motywacyjnym

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

-       Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;-       Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych-       Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie-       Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia-       Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego-       Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy-       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;-       Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;-       Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;-       Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie:  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie-      Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 4 000 zł brutto

Polecamy inne podobne oferty pracy

Olsztyn - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 242
22 157