.
Główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego
 • Warsaw
Główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego
Warszawa, Warsaw, Masovian Voivodeship, Polska
Najwyższa Izba Kontroli
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Informacje

Opis stanowiska

 • wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnej i poleceniami nadzorujących kontrolę
 • ustalanie stanu faktycznego w zakresie działalności poddanej kontroli oraz dokumentowanie ustaleń
 • sporządzanie projektów wymaganych dokumentów, w szczególności wystąpienia pokontrolnego oraz projektów powiadomień, o których mowa w art. 62a ustawy o NIK i zawiadomień, o których mowa w art. 63 ustawy o NIK, a także wymaganych sprawozdań z kontroli, w tym dotyczących finansowych rezultatów kontroli
 • opracowanie projektu stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego
 • analizowanie informacji przekazanych na podstawie art. 62 ustawy o NIK
 • przygotowanie projektu powiadomienia, o którym mowa w art. 35c ust. 3 ustawy o NIK
Zadania specyficzne dla stanowiska • informowanie dyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej o zmianach stanu prawnego w zakresie działania jednostki
 • opracowywanie opinii i analiz prawnych
 • udzielanie pomocy prawnej jednostkom organizacyjnym NIK
 • opiniowanie pod względem prawnym dokumentów kontroli
 • reprezentowanie NIK w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów innych dokumentów niezbędnych w bieżącej działalności jednostki organizacyjnejWymagania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
Kwalifikacje i kompetencje niezbędne na stanowisku • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk prawnych (prawo);
 • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych lub kancelariach prawnych;
 • uprawnienia zawodowe radcy prawnego lub aplikacja radcowska;
 • znajomość zagadnień organizacji i funkcjonowania administracji publicznej;
 • znajomość prawnych aspektów funkcjonowania NIK;
 • orientacja w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju;
 • profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań oraz ukierunkowanie na interes publiczny;
 • zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
 • umiejętność redagowania tekstów i syntetycznego wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej;
 • dobra organizacja pracy własnej, także w warunkach stresu i pod presją czasu;
 • umiejętność współpracy i budowania relacji;
 • nastawienie na rozwój zawodowy;
 • dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint oraz Outlook);
 • gotowość do wykonywania zadań poza siedzibą NIK (w tym w ramach delegacji służbowych).
Oczekiwania dodatkowe • doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia spraw karnych lub aplikacja legislacyjna.
Oferujemy • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • dostęp do szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka);
 • dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci;
 • składka PPK od pracodawcy w wysokości 4%.
Wymagane dokumenty

 • życiorys zawodowy (CV) w języku polskim;
 • list motywacyjny w języku polskim;
 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk prawnych (prawo);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia naboru o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego.Oferujemy

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254