.
Główny specjalista
 • Warszawa
Główny specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Główny specjalista


Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista

w Wydziale Obsługi Klientóww Departamencie Edukacji i Komunikacji

Warunki pracy • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje grafik dyżurów na Infolinii Statystycznej w celu zapewnienia sprawnej obsługi użytkowników.
 • Przygotowuje raporty z obsługi Infolinii Statystycznej w celu monitorowania przebiegu procesu obsługi informacyjnej.
 • Inicjuje i wdraża rozwiązania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Infolinii Statystycznej.
 • Przekazuje merytoryczne materiały konsultantom na Infolinii Statystycznej w celu rozpowszechnienia wiedzy niezbędnej do sprawnej obsługi użytkowników.
 • Opracowuje materiały szkoleniowe i prowadzi instruktaże w zakresie obsługi Infolinii Statystycznej w celu zapewnienia przygotowania merytorycznego pracowników.
 • Bierze udział w działaniach promocyjnych w celu popularyzowania zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze obsługi klienta
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym - B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Wiedza z obszaru zasad obsługi klientów
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk społecznych
 • Doświadczenie zawodowe w obsłudze Infolinii
 • Przeszkolenie z obsługi klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w obszarze obsługi klienta
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym - B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym - B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego w dziedzinie nauk społecznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w obsłudze Infolinii
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z obsługi klienta

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  W związku z trudną sytuacją związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres

  z dopiskiem : oferta nr 164/DK/2022

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 164/DK/2022.Wynagrodzenie brutto: 4 267 zł + dodatek stażowy.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 480
22 737