.
Główny specjalista.
  • katowice
Główny specjalista.
Katowice, katowice, Polska
eGospodarka.pl
15. 5. 2022
Informacje o stanowisku

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:Warunki pracyGłówny specjalista realizuje zadania zarówno w pomieszczeniu biurowym jak i w terenie i w budynkach, w których trwają prace budowlane, remontowe. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w terenie. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa). Stanowisko pracy umiejscowione jest w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres zadańPlanuje w horyzoncie czasowym przekraczającym jeden rok i nadzoruje w ramach posiadanych uprawnień realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w specjalności telekomunikacyjnej w obiektach KWP w Katowicach i jednostkach terenowych w celu zapewnienia sprawności technicznej budynków policjiRozlicza techniczne, rzeczowe, finansowe, prawne aspekty prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych, w celu ochrony interesów inwestora – KWP w Katowicach w budowieSprawdza jakość i egzekwuje zgodność wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych z określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, w celu zapobieżenia zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową oraz w celu poprawności wykonywanych robót budowlanychOpracowuje dokumentację techniczną i formalno – prawną w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych lub naprawczych w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach terenowychOcenia stan techniczny obiektów policji w celu przedstawienia konkretnych propozycji do uwzględnienia w ramach remontów, inwestycjiOcenia stan techniczny i funkcjonalny obiektów do przyjęcia w użytkowanie - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w celu przedstawienia konkretnych propozycji kierownictwu WydziałuOpracowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej oraz uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznegoUczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawuje nadzór nad realizacją ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli w celu zachowania prawidłowości realizowanych zadań Wymagania stawiane pracownikowi:Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe techniczne doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w koordynowaniu zadań budowlanych w zakresie teletechniki i telekomunikacji Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnejZnajomość procedur remontowych i inwestycyjnychSumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązkówUmiejętność planowania i organizowania pracy własnejKomunikatywnośćUmiejętność negocjacji i argumentowania Umiejętność obsługi komputeraPoświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowePrzeszkolenie / znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnegoUmiejętność działania pod presją czasu i wynikówOdporność na stresPrawo jazdy kat. BZgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Polecamy inne podobne oferty pracy

Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


40 566
14 438