.
Główny specjalista
 • Warszawa
Główny specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
10. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista do spraw archiwum

samodzielne stanowisko

Główny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gromadzi, przechowuje, zabezpiecza, ewidencjonuje, brakuje dokumentację, w celu udostępnienia podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Monitoruje poprawny dobór klas z JRWA przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia poprawności rejestrowania i prowadzenia spraw.
 • Sporządza roczne harmonogramy pracy archiwum i sprawozdań dla archiwum państwowego, w celu udzielenia niezbędnych informacji.
 • Koordynuje czynności kancelaryjne w urzędzie, w celu zapewnienia prawidłowego porządkowania i obiegu dokumentów.
 • Inicjuje i uczestniczy w procesie brakowania, wydzielania i likwidacji, dokumentacji niearchiwalnej, w celu zapewnienia zgodności procesu z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowuje i przekazuje materiały archiwalne do właściwego Archiwum Państwowego, w celu zapewnienia uporządkowania dokumentacji.
 • Przeprowadza skontrum dokumentacji w oparciu o istniejący inwentarz, w celu zapewnienia prawidłowej kontroli zbiorów archiwalnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania dokumentacją archiwalną
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: ustaw: - o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - o ochronie danych osobowych, - o dostępie do informacji publicznej, - o służbie cywilnej.
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • ukończony kurs kancelaryjno–archiwalny I stopnia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa - KANCELARIA

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • zagrożenie korupcją,

 • praca związana z bezpośrednią obsługą klienta,

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • bariery architektoniczne: przy budynku są wysokie schody bez podjazdu i podnośnika, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

 • Praca Warszawa
 • Główny księgowy Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  23 869
  6 750