.
Główny specjalista
 • Warszawa
Główny specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Główny specjalista


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista do spraw kontroli projektów

w Wydziale Kontroli w Departamencie Funduszy i Spraw Europejskich

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,

- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich

- konieczna asysta innego pracownika,

- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

- praca w pokoju wieloosobowym,

- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:- zagrożenie korupcją,- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe- przewiduje się przeprowadzanie średnio 1 kontroli w miesiącu, trwającej zazwyczaj 3 dni.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w działaniach dotyczących kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach PO IiŚ (w trakcie, na zakończenie oraz w okresie trwałości).
 • Rozpatruje zastrzeżenia beneficjentów do informacji pokontrolnej z kontroli w ramach PO IiŚ.
 • Monitoruje wdrażanie zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli w ramach PO IiŚ.
 • Współpracuje z komórkami Ministerstwa zaangażowanymi we wdrażanie PO IiŚ.
 • Współpracuje z podmiotem zewnętrznym w przypadku zlecenia mu wykonania kontroli projektu w ramach PO IiŚ, w tym weryfikuje przygotowane przez ten podmiot dokumenty.
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentów i wytycznych w zakresie kontroli w ramach PO IiŚ.
 • Prowadzi dokumentację spraw zgodnie z obowiązującymi w urzędzie procedurami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań z zakresu funduszy europejskich lub w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań z zakresu audytu i/lub kontroli
 • Znajomość zagadnień i przepisów dotyczących funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020
 • Znajomość dokumentów programowych dla perspektywy 2014-2020 w zakresie kontroli PO IiŚ
 • Wiedza w zakresie przeprowadzania kontroli projektów na miejscu
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Przeszkolenie w zakresie funduszy europejskich
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie funduszy europejskich
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Biuro Podawcze

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa  Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP - adres skrzynki podawczej na ePUAP - /5ij310qjlu/SkrytkaESP  Po zalogowaniu się na ePUAP należy z katalogu spraw wybrać: PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO. Oferta powinna być podpisana podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym.  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP.Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo w przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację dotyczącą możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce.Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/kultura/praca-w-ministerstwieMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 242
22 157