.
Główny specjalista
 • Warszawa
Główny specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Główny specjalista


Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista do spraw gospodarowania funduszem wynagrodzeń

w Wydziale Wynagrodzeń i Analiz Finansowych, Biuro Dyrektora Generalnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje propozycje założeń w zakresie planowanych wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w korpusie służby cywilnej według przyjętego na dany rok budżetowy planu finansowego centrali Ministerstwa Finansów (MF); koordynuje w wydziale sporządzanie planu wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowniczych
 • Prowadzi bieżącą analizę zaangażowania wyżej wymienionych środków, opracowuje okresowe analizy i oceny stopnia wykorzystania etatów i środków na wynagrodzenia, w tym ujętych w rezerwach celowych; współpracuje przy opracowywaniu wniosku o uruchomienie środków z rezerw celowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz planowaniu skutków ich uruchomienia przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej
 • Analizuje zbiorcze zestawienia dotyczące wykonania budżetu centrali Ministerstwa Finansów (MF) w zakresie wydatków na wynagrodzenia w wyżej wymienionej grupie pracowniczej; koordynuje w wydziale opracowywanie zestawienia w zakresie planu, wykonania i planowanego wykorzystania środków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowniczych
 • Opracowuje projekt pisma o uruchomieniu funduszu na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym za realizację kluczowych zadań dla MF oraz pism dla nadzorujących w zakresie oceny pracy podległych pracowników; sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym wnioski dotyczące przyznania nagród pracownikom MF oraz współpracuje w ustalaniu uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • Prowadzi bieżące analizy zaangażowania etatów i środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych MF, z uwzględnieniem źródeł finansowania wynagrodzeń; wprowadza w informatycznym systemie kadrowo-płacowym dane o źródłach finansowania wynagrodzenia
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie wynagradzania i nagradzania pracowników sfery budżetowej; opracowuje projekty regulacji wewnętrznych w zakresie wynagradzania pracowników MF, w tym nagradzania
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania dziennikarzy, interpelacje i zapytania poselskie oraz na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, audytu, sądu, związków zawodowych, w zakresie wynagradzania i nagradzania pracowników centrali MF
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz projekty decyzji Ministra Finansów, odpowiedzi na skargi na decyzje Ministra, skargi kasacyjne w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub finanse
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarowaniem środkami finansowymi (w tym między innymi planowaniem, rozliczaniem, wydatkowaniem)
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących finansów publicznych w zakresie wynagradzania pracowników sfery budżetowej
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość programu informatycznego KOMAeHR, EZD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/324/BDG

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia.Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczenMinisterstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 190
22 129