.
Główny specjalista
 • Warszawa
Główny specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Główny specjalista


Ministerstwo Infrastruktury w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista

w Wydziale Legislacyjno-Organizacyjnym, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu

 Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe- zagrożenie korupcją- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne, egzekucyjne w administracji i poza administracyjne w zakresie gospodarki wodnej, w tym opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
 • Udziela odpowiedzi na zapytania prawne, petycje, skargi, wnioski, wnioski o udostępnienie informacji publicznych w zakresie gospodarki wodnej;
 • Opracowuje propozycje przepisów w zakresie gospodarki wodnej i je proceduje w ramach rządowego procesu legislacyjnego, w tym bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych;
 • Opiniuje projekty aktów prawnych opracowywanych przez inne Ministerstwa oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie ich zgodności z polityką ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie gospodarki wodnej, w szczególności systemu opłat za usługi wodne;
 • Świadczy pomoc prawną w zakresie gospodarki wodnej, w tym: udziela porad prawnych; sporządza opinie prawne;
 • Dokonuje analiz systemów opłat za usługi wodne funkcjonujących w innych państwach Unii Europejskiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub na kierunku administracja publiczna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub w prowadzeniu procesu legislacyjnego lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub postępowań egzekucyjnych w administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość zagadnień z obszaru gospodarki wodnej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury

  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DGWiŻŚ-244/22", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:

• weryfikacja formalna nadesłanych ofert

• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej

• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator

możliwy do zainstalowania na telefonie)UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym

terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:

• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 509
22 741