.
Główny specjalista
 • Warszawa
Główny specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

w Wydziale Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania III, Departament Kluczowych Podmiotów (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

Główny specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania podatkowe w przypadku unikania opodatkowania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie dochodów (przychodów) osiągniętych ze źródła: stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście i prawa majątkowe oraz przygotowuje projekty decyzji ustalających dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w ramach ww. postępowań. Opracowuje w tych sprawach odpowiedzi na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych, opracowuje projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Prowadzi postępowania w zakresie wydawania opinii zabezpieczających (ich zmiany, uchylenia) oraz wydawania decyzji określających warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Opracowuje w tych sprawach odp. na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Opiniuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz środków ograniczających umowne korzyści oraz wnioski o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, w zakresie istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji, jak również środków ograniczających umowne korzyści.
 • Prowadzi postępowania w sprawie uchylenia interpretacji indywidualnej. Opracowuje w tych sprawach odp. na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych, sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Reprezentuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach uregulowanych w ustawie Ordynacja podatkowa.
 • Analizuje informacje i opracowuje dokumenty wykorzystywane w projektowaniu założeń ustaw oraz ustaw związanych ze stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, jak również uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie dotyczącym procedowanych projektów.
 • Realizuje sprawy z zakresu identyfikacji struktur agresywnego planowania podatkowego oraz współpracy międzynarodowej z administracjami podatkowymi innych krajów w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
 • Prowadzi postępowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wszystkich źródeł określonych w ustawie, innych podatków oraz podatków i opłat lokalnych (z wyłączeniem podatku od towarów i usług), jak również współpracuje w tym zakresie z innymi Wydziałami Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, CIT, PIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne)
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV w języku polskim (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  z dopiskiem: Oferta pracy – 2024/025/DKP

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia.W przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w formularzu aplikacyjnym należy jedynie zaznaczyć odpowiednie oświadczenia - nie jest wymagane dołączanie oświadczeń w formie skanów/zdjęć (wyjątek: do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, należy dołączyć dodatkowo wymagane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia).Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczenMinisterstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiącaKandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195).

 

 • Praca Warszawa
 • Główny księgowy Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  191 993
  27 233