.
Główny specjalista
 • Warszawa
Główny specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Główny specjalista


Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista do spraw współpracy międzynarodowej

w Wydziale Współpracy Międzynarodowej, Biuro Szefa Urzędu

Warunki pracy • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Budynek znajdujący się w centrum Warszawy, nie przystosowany dla osób

  z niepełnosprawnością (bariery architektoniczne).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania koordynacyjne związane z opracowywaniem opinii i przygotowywaniem projektów stanowisk dotyczących dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE oraz projektów umów międzynarodowych dotyczących współpracy dwustronnej i wielostronnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 • Realizuje zadania z zakresu prowadzenia, koordynowania oraz monitoringu współpracy w ramach inicjatyw europejskich, w szczególności Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA), Grupy Wyszehradzkiej, Forum Salzburg oraz współpracy dwustronnej i wielostronnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 • Dokonuje bieżącej analizy korespondencji przychodzącej na adres poczty elektronicznej koordynacji Urzędu w celu realizacji zadań koordynacyjnych Wydziału Współpracy Międzynarodowej.
 • Organizuje spotkania, seminaria, konferencje i szkolenia przygotowywane przez Urząd.
 • Opracowuje informacje, notatki problemowe i analizy dotyczące współpracy międzynarodowej Urzędu.
 • Bierze udział w spotkaniach międzynarodowych, organizowanych w kraju i zagranicą i w spotkaniach krajowych dotyczących współpracy Urzędu z zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
 • Opracowuje materiały tezowo-informacyjne dotyczące współpracy Urzędu z innymi Państwami na potrzeby tutejszego Urzędu, kierownictwa oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych.
 • Dokonuje drobnych tłumaczeń z j. angielskiego na polski i z j. polskiego na angielski dokumentów dotyczących spraw związanych ze współpracą międzynarodową i migracyjno-uchodźczą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o cudzoziemcach.
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość krajowych procedur uzgadniania stanowisk Polski na forum Unii Europejskiej (instytucje UE, proces decyzyjny na poziomie UE oraz krajowym, m.in. zasady wypracowania stanowiska w procesie decyzyjnym).
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność działania pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok w zakresie współpracy międzynarodowej
 • wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych lub socjologii
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Znajmość języka rosyjskiego na poziomie B1.
 • Znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców

  ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa

  z dopiskiem: „Główny Specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu - Ogłoszenie Nr 116751"  Dokumenty można składać w formie papierowej lub można również przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 47 72 150 76/ 175 61/ 175 62.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line,

  z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (Zoom).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich

  terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

 • Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające

  prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych

  dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

 • Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia

 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest

  obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

 • PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIEOŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski

  dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592