.
Główny księgowy/ Główna księgowa
  • Dobrzany
Główny księgowy/ Główna księgowa
Dobrzany, Dobrzany, West Pomeranian Voivodeship, Polska
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBRZANACH
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

Główny księgowy/ Główna księgowa

Miejsce pracy: Dobrzany

Twój zakres obowiązków

Zakres obowiązków na stanowisku:

1) Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz zapewnienie ich terminowości

i rzetelności;

3) Prowadzenie rozliczeń z ZUS ,US, i innych wynikających z przepisów prawa, obsługa programu „Płatnik”;

4) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego;

5) Dokonywanie przelewów;

6) Przygotowania i składanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem

finansowym, kompletność i rzetelność dokumentów finansowych dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

8) Dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową;

9) Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia Rachunkowości;

8)Sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencji podatku od osób fizycznych, prowadzenia ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzania sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac;

11) Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów;

12) Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych środków oraz kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej;

13) Prowadzenie spraw pracowniczych i pełnej dokumentacji kadrowej, w tym między innymi

przygotowanie kompletnych materiałów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku

pracy z pracownikami oraz prowadzenia dokumentacji wchodzącej w skład akt osobowych;

14) Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z badaniami okresowymi, dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacji pracowników;

15) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy komórki finansowo- księgowej.

Nasze wymagania

2. Wymagania minimalne:

1)posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

3)nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

4)posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)spełnia jeden z poniższych warunków:

a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe

studia zawodowe,uzupełniająceekonomicznestudiamagisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości;

b)ukończyłaszkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną

i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości;

c)jest wpisana do rejestru biegłych i rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d)posiadana certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3.Wymagania dodatkowe:

1)Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;

2)Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

3)Znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej, prawa podatkowego, systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, znajomość prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych;

4)Obsługa programów finansowo-kadrowo-płacowych, sprawozdawczych i bankowych,

5)Znajomość zagadnień kadrowo- płacowych;

6)Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;

7)Umiejętność analitycznego myślenia i odporność na stres.

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny;

2) życiorys - curriculum vitae;

3) kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;

4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie;

5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) kserokopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

8) oryginał kwestionariusza osobowego;

9) kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – jeśli dotyczy.

Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 15.02.2024 r. na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

Dodatkowe informacje

1) Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna;

2) Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGK nie odsyła. Kandydat może je odebrać w biurze ZGK po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone;

3) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGK w Dobrzanach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO w związku naboremZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach, ul.Stanisława Staszica 1, 73-110 Stargard.2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani / Pan może się skontaktować w sprawachochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lubpisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) i c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty którenam pomagają w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.5. Dokumenty aplikacyjne osoby:- która zostanie wyłoniona w procesie naboru zostaną dołączone do jej akt osobowych i będą przechowywaneprzez okres określony przepisami prawa;- która w procesie naboru zakwalifikowała się do dalszego etapu i została umieszczona w protokole, będąprzechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub niszczone.6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do moichdanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak że prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, powyższe niewpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią / Panazgody.8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych naruszaprzepisy dotyczące ochrony danych.9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyćw postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią / Pana innych danych jest dobrowolne.10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany.

  • Praca Dobrzany
  • Księgowy Dobrzany
  • Księgowa Dobrzany
  • Dobrzany - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


    191 993
    27 233