.
Główny księgowy
 • Mogilno
Główny księgowy
Mogilno, Mogilno, kujawsko-pomorskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Główny księgowy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w MogilniePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Główny księgowy do spraw księgowych , kadrowych

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

Warunki pracy

praca biurowa ,praca przy komputerze do 4h dziennie . Warunki uciążliwe , szkodliwe bądź niebezpieczne nie występują .

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Obsługa płacowa Inspektoratu
 • Analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki
 • Ustalanie zasad prawidłowego obiegu dokumentów finansowych
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczących operacji gospodarczych
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i ruchomego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników (teczki, akt osobowych, ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów , skierowania na badania lekarskie, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników)
 • Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich
 • Należyte zorganizowanie stanowiska, prawidłowe przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji osobowej
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie specjalność: ekonomia ,rachunkowość
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego prowadzenie księgowości w jednostce budżetowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie ,ul. M. Konopnickiej 20

  88-300 Mogilno

  z dopiskiem " Oferta pracy".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Uprzejmie informujemy ,że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie . Oferty otrzymane w formie elektronicznej , po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy. Szczegółowe informacje drogą e-mail :

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Mogilno
 • Księgowy Mogilno
 • Księgowa Mogilno
 • Mogilno - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  217 115
  26 643