.
Drogomistrz
 • Lębork
Drogomistrz
Lębork, Lębork, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Drogomistrz


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Drogomistrz do spraw utrzymania i nadzoru

w Obwodzie Drogowym w Lęborku, Rejon w Słupsku, OddziałGDDKiA w Gdańsku

Warunki pracy • praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności w związku z częstymi zdarzeniami na drodze,

 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i

  prowadzeniu samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony. Kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami oraz programów rządowych.
 • Kontroluje roboty utrzymaniowe i zgłasza uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami.
 • Kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami.
 • Prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg w celu zapewnienia prawidłowej jakości wykonywanych robót i zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu przywrócenia właściwego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg.
 • Przygotowuje dane do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania w ramach realizacji programów rządowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. „B”
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz Prawa o ruchu drogowym
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie lub wyższe inżynierskie lub budowlane
 • uprawnienia do kierowania ruchem
 • znajomość przepisów z zakresu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeks postępowania administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach ).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

  Autostrad

  Oddział w Gdańsku

  ul. Subisława 5

  80-354 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca Lębork
 • Lębork - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  130 620
  22 254