.
ASYSTENT RODZINY
  • Damnica
ASYSTENT RODZINY
Damnica, Górna 8, 76-231 Damnica, powiat: słupski, woj: pomorskie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy
5. 5. 2023
od 3 800 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku


1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub z innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
20. współpraca z pracownikiem socjalnym rejonu oraz innymi pracownikami GOPS, w celu
poprawy sytuacji rodziny;
System czasu pracy: zadaniowy
Kontakt przez pocztę: GOPS, ul. Górna 8, 76-231 Damnica
Praca na czas określony lub umowa zlecenie
Godzina zakończenia pracy: 15:30

Inne wymagania
I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM
Wymagania niezbędne:
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
1. Posiada :
a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna;
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub
studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na
podstawie ust. 3 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co
najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
c. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem lub rodziną, a także
udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dzieckiem lub rodziną;
2. Posiada obywatelstwo polskie;
3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
zawieszona ani ograniczona;
4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego;
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
7. Posiada nieposzlakowaną opinię;
8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
Wymagania dodatkowe :
1. udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań asystenta
rodziny;
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa rodzinnego, przepisów
o ochronie danych osobowych;
3. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem;
5. umiejętność nawiązywania pracy z innymi jednostkami i instytucjami;
6. samodzielność w działaniu i wykazywanie inicjatywy;
7. umiejętność pracy w zespole;
8. komunikatywność, zaangażowanie, empatia, kreatywność;
9. odporność na stres;
10. wysoka kultura osobista;
11. umiejętność obsługi komputera

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
inna

Wyksztalcenia
wyższe (w tym licencjat)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Damnica - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


123 603
22 634