.
Archiwista
 • Poznań
Archiwista
Poznań, Poznań, wielkopolskie, Polska
Służba Cywilna
10. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Archiwum Państwowe w PoznaniuDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Archiwista

Oddział popularyzacji zasobu archiwalnego

ArchiwistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje dzałalność edukacyjną i wydawniczą Archiwum
 • Planuje i realizuje tematyczne wystawy, pokazy i prezentacje
 • Wspiera w administrowaniu i nadzorze nad oprogramowaniem i systemami informatycznymi funkcjonującymi w Archiwum
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Archiwum w sprawach związanych z działalnością promocyjna, edukacyjną i wydawniczą
 • Redaguje teksty i materiały o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz redaguje i przygotowuje zaproszenia, podziękowania i życzenia
 • Prowadzi działalność w zakresie social media, między innymi z wykorzystaniem strony internetowej i portalu Facebook i narzędzi, które oferuje
 • Udziela pomocy pracownikom Archiwum w zakresie spraw informatycznych
 • Współpracuje w zakresie: tworzenia projektów graficznych, budowania świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku Archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik archiwista lub technik reklamy
 • Znajomośc normatywów prawnych i kancelaryjnych dotyczących pracy w Archiwum
 • Umiejętnośc obsługi systemów teleinformatycznych używanych w Archiwum
 • Biegła umiejętność posługiwania się pakietami biurowymi w zakresie realizowanych zadań (co najmniej MS Office)
 • Umiejętność administowania kanałami social media i strony internetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe historyczne ze specjalnością archiwistyczną lub marketing
 • Kursy informatyczne
 • Uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętnośc kracy w zespole
 • Znajomośc języka niemieckiego co najmiej na pozomie B1

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów2.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Poznaniu

  ul. 23 Lutego 41/43

  60-967 Poznań

Warunki pracy • Praca o charakterze administracyjno-biurowym wymagająca wysiłku fizycznego.

 • Sporadyczne wyjazdy służbowe i praca w terenie.

 • Praca przy monitorze ekranowym przekraczająca 4 godziny dziennie.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka).

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze (budynek 4 kondygnacyjny).

 • Konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami.

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową  (w budynku brak windy osobowej, brak podjazdów oraz odpowiednio dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 

 • Praca Poznań
 • Archiwista Poznań
 • Poznań - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  23 869
  6 750