.
Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)
 • Warszawa
Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)
Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Straż Miejska m. st. Warszawy
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Zadania:

Ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich), w tym m.in.:

 • podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa
 • działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
 • ochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej.


WYMAGANIA:

Wymagania niezbędne:

 • ukończone 21 lat
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nienaganna opinia
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia.

Wymagania dodatkowe:

 • ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie

  (w tym znajomość topografii), Polsce i świecie
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • aktywność sportowa
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 • wykształcenie wyższe na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, Ratownictwo medyczne, Prawo, Administracja, Socjologia, Psychologia, Wychowanie fizyczne, Ochrona Środowiska, Edukacja lub Resocjalizacja
 • patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • uprawnienia ratownika wodnego.

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania (miejscowości), a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu).

Sposób aplikowania:

Dokumenty przyjmujemy do dnia 04.03.2024 r. godz. 13:00:

 • drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 784” (łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB)
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 784"
 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa,

  z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 784” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego).

Uwaga:

Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty i informacje

zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Kolejne etapy naboru:

test wiedzy*, test sprawności fizycznej**, rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i lekarskie.

Przewodniczący Komisji może zdecydować o przeprowadzeniu naboru bez konieczności przeprowadzania wcześniejszego testu wiedzy. W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy w konkretnym naborze, kandydaci

są o tym informowani.

*Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do złożenia podpisanego oświadczenia:

- o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o naborze

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej.

Rodzaje ćwiczeń na teście:

 • Uginanie ramion (pompki) - minimum 18 powtórzeń w czasie 30 sekund
 • Siady z leżenia tyłem (brzuszki) - minimum 18 powtórzeń w czasie 30 sekund
 • Przysiady - minimum 22 powtórzenia w czasie 30 sekund
 • Bieg wahadłowy 10x10 metrów w czasie nie dłuższym niż 34 sekundy
 • Przewrót w przód
 • Przewrót w tył.OFERUJEMY:

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • 3-miesięczne szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich) z wynagrodzeniem 4800 - 5760 zł brutto w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy [wynagrodzenie zasadnicze 4800 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego)
 • po zdanym egzaminie dodatkowo comiesięczna premia (pierwsza premia w wysokości 300 zł brutto, wysokość kolejnych premii uzależniona od oceny pracy)
 • po roku od zatrudnienia możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika
 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe
 • możliwość dofinansowania nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), wsparcie psychologiczne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe i pakiet opieki medycznej z możliwością objęcia rodziny/partnera, bezpłatne zajęcia sportowe, dofinansowanie do kart sportowych, zniżki na wydarzenia kulturalne.​

Warunki pracy:

W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie całej Warszawy, wykonywana wewnątrz

i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.

W toku rekrutacji kandydaci będą zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt 6 tejże ustawy.

 • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie

  na język polski dokonane przez tłumacza zawodowego.
 • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: 22 5986011 lub 22 5986856.
 • Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy: http://strazmiejska.waw.pl; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.

 • Praca Warszawa
 • Aplikant Warszawa
 • Doradca podatkowy w Polsce Warszawa
 • Pracownicy uczelni w Polsce Warszawa
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  191 993
  27 233